CELÝ PROGRAM

Stáhnout v PDF

Jaký je náš Zlínský kraj?

Nádherný, nezaměnitelný, plný přírodních krás, výjimečných měst a míst, a také plný úžasných a pracovitých lidí se srdcem na dlani, kraj s bohatým kulturním dědictvím. Něco ale jeho krásu kazí.
 
Je to především pozvolné vylidňování vesnic a měst způsobené odchodem vzdělaných a schopných lidí do jiných regionů. Potenciál našeho kraje pro společenský, ekonomický a kulturní rozvoj se tím i rapidně zmenšuje. 

Trápí nás také nízká míra investování, jsme dokonce kraj s druhým nejnižším objemem investic v ČR (hůře na tom je už jen Královéhradecký kraj). Nová pracovní místa proto téměř nevznikají a ekonomická situace občanů se nezlepšuje, ba spíše naopak.

A s nízkou měrou investic a stagnací kraje souvisí to, co má značný vliv na každodenní kvalitu našeho života, a to je náš výdělek. Náš kraj má totiž druhou nejnižší výši hrubé mzdy v republice.

Místní populace se navíc stává nejen díky demografickému vývoji, ale i díky odchodu mladých lidí do jiných regionů stále starší a starší, takže jsme v průměru druhým nejstarším krajem v Česku.

Navzdory vylidňování a stárnutí nemáme dostatek předškolních zařízení, což rodičům na mateřské komplikuje návrat do pracovního procesu a jejich seberealizaci. Snižuje se tím i motivace potenciálních rodičů se zde usadit. Umístění dětí ve věku 2–5 let do školek a dětských skupin přitom úzce souvisí  s lepšími budoucími výsledky žáků. 

V rámci základního školství máme nejvyšší počet škol v rámci ČR, kde nenastupují začínající učitelé, proto nedokážeme zajistit budování a obnovu kvalitního pedagogického sboru. To dále přispívá k již dříve zmíněnému úbytku mladých lidí.

Náš kraj obsadil také páté nejhorší místo, co se týče průměru vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tato situace je mimo jiné zapříčiněna i tím, že neumíme motivovat naše studenty, aby se vraceli domů a zakládali zde firmy, případně pomáhali v rozvoji firem stávajících. A bohužel to neumíme ani v případě studentů Univerzity Tomáše Bati, kteří sem dojíždějí, neboť drtivá většina jich zde po ukončení studií nezůstává.

Co se týče sociální oblasti a oblasti bydlení, není na tom, z mnoha důvodů včetně historických, dobře celé Česko, ale náš kraj i v této oblasti za ostatními kraji výrazně zaostává. Například v oblasti neuspokojených žadatelů v domovech pro seniory jsme na třetím místě od konce a v oblasti bydlení náš počet dokončených bytů na tisíc obyvatel zaujímá čtvrté místo od konce pomyslné výsledkové listiny krajů.

Obecně lze říci, že menší množství lidí v kraji zároveň přináší nižší výběr daní pro kraj. A tím se snižují i příjmy krajského rozpočtu, což pociťujeme my všichni.

A To Nechceme.

Co má být Zlínský kraj?

Prostor, kde chce žít každý.

Zkrátka kraj pro všechny generace díky jeho bezpečnosti, díky službám pro občany, díky sociálním službám, vlastně díky všemu, co je pro život a budoucnost potřebné. Kraj, který má nejen dostatek pracovních míst pro absolventy škol, dostatek příležitostí pro rozvoj vlastních projektů, potřebnou kapacitu předškolních zařízení a kvalitní základní, střední a vysoké školství, ale také i přístup k solidnímu bydlení pro mladé lidi a dostatečnou kapacitu v domovech pro seniory.

Kraj, kde budou tuzemské a zahraniční investice součástí každodenního života, kde nebudou ti, kteří vytváří pracovní místa, považováni za nepřátele společnosti. Místo, které bude v celé ČR synonymem prosperity a spolupráce sektoru soukromého se sektorem veřejným. Místo, kde budou výdělky nad průměrem ČR.

Kraj, kde budou chtít studovat nejen všechny naše děti. Kraj, kde je zajištěno propojení studia na všech stupních a kde školy spolupracují s investory, firmami a podniky, které se chtějí podílet na celospolečenském rozvoji. Nejen jako sponzoři, ale i jako budoucí zaměstnavatelé.

Kraj, kde kultura a zábava kvete v každé obci, v každém městě.

A To Chceme.

Kudy tam vede cesta?

Přes komunální spolupráci

Kraj pomůže obcím sdružovat se do uskupení, jejichž smyslem a účelem bude v první řadě realizace společných projektů, jako jsou kvalitní místní pozemní komunikace, kanalizace, čističky odpadních vod, moderní třídící a recyklační zařízení a obnovitelné energetické zdroje. V druhé řadě pak i kulturní a sportovní areály, přírodní biotopy, muzea či relaxační a jiné zóny. Pomocí těchto programů lze budovat také společné průmyslové zóny mezi obcemi. Samotná obec často na financování těchto projektů nedosáhne, ale sdružení obcí za spolupráce s krajem má podmínky naprosto odlišné. 

Kraj zajistí zakládání jednotlivých sdružení obcí, pomůže vyřídit existující dotace a k tomu přidá vlastní financování. To vše za podmínky finanční spoluúčasti zúčastněných obcí. Peníze, které by jinak ležely na účtech obecních rozpočtů, se tak promění v investice, které jsou synonymem pro rozvoj. Každá část regionu musí být vnímána s ohledem na místní specifika, resp. s ohledem na specifické místní potřeby. Vždyť například Valašsko a Haná jsou diametrálně odlišné části kraje, se zcela odlišnými potřebami. Na to je potřeba velmi brát zřetel.

Přes investice

Pro získávání dalších financí je bezpodmínečně nutné vytvoření nástrojů dluhového spolufinancování strategických investic. Tomu zásadní měrou napomůže příprava municipálních dluhopisů a jejich nákup občany kraje nebo penzijními fondy.

Velmi důležitým se dále jeví podílení se kraje na strategických projektech, zejm. na strategických liniových stavbách v dopravě, a to především formou spolufinancování společně se státem, neboť i dálnice je nutno někam napojit, aby sloužily svému účelu. Je naprosto obvyklé, že jsou napojeny jen na stávající síť silnic druhé třídy, kterou má plně na starosti kraj.

Další nutností pro zvýšení úrovně krajských investic je podpora společných projektů veřejného a soukromého sektoru na úrovni kraje, a to jak v dopravních stavbách, tak i v dalších oborech, jako jsou vzdělávání, zdravotnictví, či sociální služby.

Je nutné vytvořit a udávat nový trend rozvoje stávajících a připravit podmínky pro příchod nových podnikatelských investic. K tomu mimo jiné poslouží strategická průmyslová zóna Holešov, díky níž a zónám podobným lze přilákat další investory do regionu. Průmyslová zóna v Holešově je totiž v ČR naprosto jedinečná, co se týče připravenosti k výstavbě. Zde je na místě podpořit zájem o realizaci výstavby nových výrobních prostor pro průmyslová odvětví s vysokou přidanou hodnotou, o které mají zájem investoři velcí investoři ze zahraničí, zejména z Taiwanu. Jedná se o zcela nové revoluční technologie (výroba mikročipů a subdodávky pro tuto výrobu), které přilákají i další investory z celého světa.

Přes vzdělávání

Předškolní
Kraj musí finančně podpořit vlnu jednorázových investic do předškolních zařízení v místech s nedostatečnou kapacitou. Výsledkem bude vyšší zaměstnanost rodičů a současně s tím vyšší výnos z přímých daní.

Modernizace finanční podpory studentů středních a vysokých škol
Je nutná těsná spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati. Kraj může napomoci místní univerzitě s rozčleněním na část výzkumnou a na část profesně orientovanou na výuku. To lze udělat propojením podnikatelů a konkrétních velkých průmyslových podniků s univerzitou. Studenti se poté mohou v rámci svého studia zabývat konkrétními výzkumnými úkoly z praxe nebo přímo prakticky studovat výrobní a jiné procesy již známé.  Kraj má navíc ještě jedno eso v rukávu, a to jsou pozemky v Malenovicích. Zde by mohl být vybudován studentský kampus, který by vytvořil prostor pro studium, sportování, bydlení a zábavu studentů. Tím by se vytvořily další prostory pro praktickou výuku, pro další pokračování práce po studiu na vlastních projektech a uvolnily by se byty ve Zlíně a okolí, kde bydlí studenti.

Dalším důležitým směrem rozvoje vysokoškolského vzdělávání je zavedení grantů pro studenty, kteří se zavážou po skončení studia k zaměstnaneckému poměru a trvalému bydlišti ve Zlínském kraji po dobu alespoň 5 let. Výše grantu bude záviset na úrovní dosaženého vzdělání a podporovaném oboru. Měla by být ale dostatečně motivující, tedy ve výši alespoň několika procent budoucí hrubé mzdy. Toto opatření může být stěžejním nástrojem k zastavení odchodu mladých lidí z kraje. 

Zavedení krajských sektorových rad
Sektorové rady jsou nástrojem, kterým je možné ovlivňovat oblast profesní přípravy a rozvoje lidských zdrojů ve Zlínském kraji na základě vývoje potřeb na trhu práce. Pro vytvoření je nutno převzít a upravit pro potřeby kraje již existující partnerský model mezi zaměstnavateli, odbory a státem. Právě tyto rady by měly podporovat tzv. duální školství neboli úzkou spolupráci firem a středních škol za účelem vykonávání praxe. Zároveň je nutno podporovat i vzdělávání dospělých, které je schopno reagovat na změny trhu práce mnohem flexibilněji. Firmám ve Zlínském kraji to usnadní přístup ke kvalifikovaným pracovníkům a stanou se konkurenceschopnějšími na globálních trzích.

Přes lepší správu kraje

Zefektivnění činnosti kraje a jeho institucí
Základem bude provedení procesních auditů, které zmapují administrativní procesy a agendy krajského úřadu. Cílem je identifikace vhodných opatření, která povedou k úsporám v rozpočtu kraje, k lepšímu rozhodování o vynakládání krajských peněz a k zefektivnění nákladů na provoz krajské správy.

Zavedení monitoringu a vyhodnocení krajských dotací.
Výsledkem tohoto procesu bude odstranění zbytečných dotačních titulů, jejich zefektivnění, zpřesnění jejich zadávacích podmínek a lepší cílení finančních prostředků především na smysluplné projekty.

Přes přípravu kraje na energetickou proměnu

Kraj vytvoří koordinační centrum, které zabezpečí spolupráci se společenstvími obcí na infrastrukturních přípravách. Energetická agentura Zlínského kraje převezme roli koordinátora přípravy akceleračních zón na jeho území. Na úrovni státu je tímto koordinátorem Ministerstvo životního prostředí. Cílem je, aby v akceleračních zónách trvala přípravná fáze pro výstavbu nových energetických zdrojů nejvíce 1 rok. Kraj bude usilovat o maximální doplňování zdrojů (fotovoltaické a větrné elektrárny, biomasa, vodík a energetické využití odpadů). Základním partnerem přitom mají být společenství obcí.

Přes celkově lepší život

Kraj připraví strategii pokrytí celého regionu velmi rychlým internetovým připojením a zahájí spolupráci se soukromými partnery na realizaci tohoto projektu. Rychlá konektivita je dnes tou nejdůležitější strategickou infrastrukturou, neboť velkou část činností lze dnes provádět vzdáleně přímo „z obýváku“. 

Také je třeba umožnit se vzdělávat a orientovat v novém světě všem věkovým kategoriím našich spoluobčanů i v místě jejich bydliště. Každý, kdo se chce seznámit s novými technologiemi, je bude mít k dispozici v místních knihovnách. Zde se budou moci místní občané seznámit například s úpravou fotografií, natáčením videí, s tvorbou designu, s nahráváním podcastů, s umělou inteligencí či s dalšími výdobytky moderního světa. Semináře na toto téma jsou samozřejmostí. A budou to tedy opět knihovny, které budou nositeli pokroku. Vždyť právě ony byly v minulých desetiletích i v těch nejmenších obcích často jediným spojením domácností se světem internetu.

Stejně důležité je posilovat dopravní spojení mezi jednotlivými obcemi a jejich nejbližšími městy a spojení mezi městy samotnými, okresní města musí být veřejnou dopravou vzájemně dobře propojena. Na vše musí také navazovat pravidelné spojení mezi našimi městy v kraji a městy jako jsou Brno, Olomouc či Ostrava. Jen tak může být lépe přístupná práce kdekoliv, jen tak bude lépe fungovat trh práce. Zmizely by bariéry taktéž při cestování za kulturou či sportem. A lidé nebudou mít potřebu se stěhovat jinam.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.